Heat Sealing Machine

Heat Sealing Machine

$75.00$95.00

Lenght 200mm, Sealing Thickness: 7mm
Lenght 200mm, Sealing Thickness: 7mm
Lenght 300mm, Sealing Thickness: 7mm
Lenght 300mm, Sealing Thickness: 7mm
Blue Bayoux
Blue Bayoux
Clear
SKU: N/A Category: Heat Sealing Machine